KOMINIKE

MINISTER AGRO-INDISTRI EK SEKIRITE ALIMANTER

PLAN SIBVANSION

FILE POU PROTEKSION FRWI DAN SEZON 2020-21

Minister Agro-Indistri ek Sekirite Alimanter inform piblik ek bann planter angaze dan plantasion frwi, ki gouvernman finn met an plas enn plan sibvansion pou ankouraz zot fer akizision file ki kapav servi pou protez pie Letsi, Mang, Longann ek ousi Frez kont atak zwazo ou swa sovsouri.

Tou seki benefisie lavantaz sa plan la pou gagn drwa a enn sibvansion de 75 % lor pri file ki zot aste akot revander pou kouver enn maximum de 5 pie ki dan lakour ouswa enn maximum de 60 pie dan ka enn verze.
Li konseyab ki file la fini plase kan frwi la ariv enn groser omwin 5 milimet.

Piblik ou planter ena drwa fer enn sel aplikasion. Li bon ousi note ki Minister Agro-Indistri ek Sekirite Alimanter napa pou konsider demann fer par tou saki finn deza gagn sibvansion dan lane 2018 ou swa lane 2019. Dan ka Frez, zis bann planter ki kiltiv sa frwi la lor enn baz komersial pou gagn drwa sibvansion pou aste file.

Sa plan sibvansion la rant an viger apartir le 7 Septam 2020 ek li pou termine le 31 Zanvie 2021. Piblik ek planter ki interese benefisie sibvansion pou bizin kontakte bann biro rezional FAREI, ant 13 :00 ek 16 :00 lapremidi tou le zour la semenn pou pran zot form aplikasion ek ousi gagn ransegnman konplemanter. Zot bizin amenn zot kart idantite nasional avek enn faktir telefonn, ou swa CWA ou CEB.

Biro Rezional FAREI ek nimero telefonn:

1. Mapou Model Farm (Tel. No. 266-2087)
2. Flacq Model Farm (Tel. No. 413-8125)
3. Rivière des Anguilles Demonstration Centre (Tel. No. 626-2554)
4. Plaisance Demonstration Centre (Tel. No. 637-8112)
5. Vacoas – Sub Office (Tel. No. 606-3087)
6. St Pierre Extension Office (Tel. No. 433-9350)

 

Date: 26 août 2020